دروس ارائه شده

از 8
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ایستایی 1824143 2 کارشناسی 01 محمدحسین ادیب راد هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30)
ایستایی 1824143 2 کارشناسی 02 محمدحسین ادیب راد هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30)
آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی آبیاری و زه‌کشی 1824172 1 کارشناسی 01 فرهنگ سرگردی هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (11:00 - 13:00)
اصلاح نباتات خصوصی 1820132 3 کارشناسی 01 دانیال کهریزی هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30)
پرورش گاو شیری 1822114 2 کارشناسی 01 فرخ کفیل زاده هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/31 (11:00 - 13:00)
پمپ‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ 1824163 1 کارشناسی 01 محمد مهدی حیدری هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30)
تشریح و رده‌بندی گیاهی 1820122 1 کارشناسی 01 حسن حیدری ذوله هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (11:00 - 13:00)
طراحی سازه‌های آبی 1 1824159 2 کارشناسی 01 علی آرمان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30)
طراحی سامانه‌های آبیاری سطحی 1824164 2 کارشناسی 01 علی بافکار هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (11:00 - 13:00)
عملیات نقشه‌برداری 1 1824147 1 کارشناسی 02 علی بافکار هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (14:00 - 16:00)
عملیات نقشه‌برداری 1 1824147 1 کارشناسی 01 علی بافکار هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (14:00 - 16:00)
عملیات نقشه‌برداری 1 1824147 1 کارشناسی 03 علی بافکار هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (14:00 - 16:00)
عملیات نقشه‌برداری 2 1824149 1 کارشناسی 02 هوشنگ قمرنیا هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00)
عملیات نقشه‌برداری 2 1824149 1 کارشناسی 01 هوشنگ قمرنیا هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00)
عملی ایستایی 1824144 1 کارشناسی 01 محمدحسین ادیب راد هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00)
عملی ایستایی 1824144 1 کارشناسی 02 محمدحسین ادیب راد هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00)
عملی آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی آبیاری و زه‌کشی 1824173 1 کارشناسی 02 فرهنگ سرگردی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00)
عملی آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی آبیاری و زه‌کشی 1824173 1 کارشناسی 01 فرهنگ سرگردی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00)
عملی پرورش آبزیان (ماهی و میگو) 1822111 1 کارشناسی 02 سودابه مرادی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00)
عملی پرورش آبزیان (ماهی و میگو) 1822111 1 کارشناسی 01 سودابه مرادی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 148 نتیجه
از 8