دروس ارائه شده

از 15
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مدل‌های فیزیکی و هیدرولیکی 1 1824058 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 علی آرمان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30)
مقاومت مصالح 1824007 3 کارشناسی مهندسی آب 01 محمدحسین ادیب راد هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (11:00 - 13:00)
مکانیک خاک 1824102 2 کارشناسی مهندسی آب 01 رسول قبادیان هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:30)
مکانیک سیالات 1824001 3 کارشناسی مهندسی آب 01 محمد مهدی حیدری هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00)
ناباروری در حیوانات مزرعه‌ای 1822184 2 کارشناسی ارشد علوم دامی 01 حامد کرمی شبانکاره هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:30)
ناهنجاری‌های متابولیکی در دام 1822154 2 کارشناسی ارشد علوم دامی 01 محمدمهدی معینی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:30)
هیدرولیک سیلاب 1824084 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 رسول قبادیان نیمه اول ترم شنبه (14:00 - 16:00 ) | نیمه دوم ترم شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:30)
هیدرولیک مجاری روباز تکمیلی 1824027 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 رسول قبادیان هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:30)
هیدرولوژی مهندسی 1824116 2 کارشناسی مهندسی آب 01 مریم حافظ پرست مودت هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:30)
هضم ومتابولیسم 1822046 2 کارشناسی ارشد علوم دامی 01 فردین هژبری هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/25 (11:00 - 13:00)
هورمون‌های گیاهی و تمایز بافت‌ها 1820054 2 کارشناسی ارشد 01 محسن سعیدی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (11:00 - 13:00)
ایستایی 1824143 2 کارشناسی مهندسی آب 02 محمدحسین ادیب راد هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30)
ایستایی 1824143 2 کارشناسی مهندسی آب 01 محمدحسین ادیب راد هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:30)
آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی آبیاری و زه‌کشی 1824172 1 کارشناسی مهندسی آب 01 فرهنگ سرگردی هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (11:00 - 13:00)
اصلاح نباتات خصوصی 1820132 3 کارشناسی 01 دانیال کهریزی هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30)
پرورش گاو شیری 1822114 2 کارشناسی علوم دامی 01 فرخ کفیل زاده هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/31 (11:00 - 13:00)
پمپ‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ 1824163 1 کارشناسی مهندسی آب 01 محمد مهدی حیدری هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30)
تشریح و رده‌بندی گیاهی 1820122 1 کارشناسی 01 حسن حیدری ذوله هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (11:00 - 13:00)
طراحی سازه‌های آبی 1 1824159 2 کارشناسی مهندسی آب 01 علی آرمان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30)
طراحی سامانه‌های آبیاری سطحی 1824164 2 کارشناسی مهندسی آب 01 علی بافکار هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (11:00 - 13:00)
نمایش 141 - 160 از 299 نتیجه
از 15