دروس ارائه شده

« بازگشت

پمپ‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ

نام درس پمپ‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ
کد درس 1824163
تعداد واحد 1
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز