دروس ارائه شده

« بازگشت

طراحی سامانه‌های آبیاری سطحی

نام درس طراحی سامانه‌های آبیاری سطحی
کد درس 1824164
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز