دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 299 نتیجه
از 15
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زه کشی 1824284 2 کارشناسی ارشد مهندسی آب 01 علی بافکار هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (11:00 - 13:00)
آزمایشگاه ژنتیک 1820125 1 کارشناسی 01 هومن سالاری هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه ژنتیک 1820125 1 کارشناسی 02 هومن سالاری هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 1824156 1 کارشناسی مهندسی آب 02 الهام درویشی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 1824156 1 کارشناسی مهندسی آب 03 الهام درویشی هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 1824156 1 کارشناسی مهندسی آب 01 الهام درویشی هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00)
پرورش جوجه‌های گوشتی 1822124 1 کارشناسی علوم دامی 01 سودابه مرادی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (08:30 - 10:30)
جیره‌نویسی دام 1822120 2 کارشناسی علوم دامی 01 فرخ کفیل زاده هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00)
جوجه‌کشی 1822128 1 کارشناسی علوم دامی 01 مهران ترکی هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (11:00 - 13:00)
ژنتیک 1820124 3 کارشناسی 01 هومن سالاری هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (11:00 - 13:00)
طراحی ساختمان‌ها و تأسیسات دام‌داری 1822122 2 کارشناسی علوم دامی 01 فردین هژبری هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:30)
طراحی ساختمان‌ها و تأسیسات طیور 1822130 2 کارشناسی علوم دامی 01 مهران ترکی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:30)
طراحی سامانه‌های آبیاری تحت فشار 1824166 2 کارشناسی مهندسی آب 01 بهمن فرهادی بانسوله هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (11:00 - 13:00)
طراحی سامانه‌های زه‌کشی 1824168 2 کارشناسی مهندسی آب 01 بهمن فرهادی بانسوله هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/25 (11:00 - 13:00)
طراحی شبکه‌های آب‌رسانی 1824187 2 کارشناسی مهندسی آب 01 الهام درویشی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/02 (11:00 - 13:00)
عملی جیره‌نویسی دام 1822121 1 کارشناسی علوم دامی 01 فرخ کفیل زاده هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00)
عملی جیره‌نویسی دام 1822121 1 کارشناسی علوم دامی 02 فرخ کفیل زاده هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00)
عملی رسم فنی و نقشه‌کشی 1824101 1 کارشناسی مهندسی آب 03 محمدحسین ادیب راد هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00)
عملی رسم فنی و نقشه‌کشی 1824101 1 کارشناسی مهندسی آب 01 محمدحسین ادیب راد هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00)
عملی رسم فنی و نقشه‌کشی 1824101 1 کارشناسی مهندسی آب 02 محمدحسین ادیب راد هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 299 نتیجه
از 15