اعضای هیات علمی

دانیال کهریزی

دانیال کهریزی

دانیال کهریزی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه اصول اصلاح نباتات 1820129 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه اصول اصلاح نباتات 1820129 1 03 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه اصول اصلاح نباتات 1820129 1 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اصول اصلاح نباتات 1820128 3 01 هفته های فرد شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
اصلاح نباتات خصوصی 1820132 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه اصلاح نباتات خصوصی 1820133 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اصلاح نباتات تکمیلی 1820065 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1