اعضای هیات علمی

محمد اقبال قبادی

change-logo

محمد اقبال قبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زراعت تکمیلی 1820041 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
عملیات زراعی 1 1820001 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396
اکولوژی بذر 1820127 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/27 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 3 نتیجه