اعضای هیات علمی

فرهنگ سرگردی

change-logo

فرهنگ سرگردی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی آبیاری و زه‌کشی 1824172 1 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
عملی آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی آبیاری و زه‌کشی 1824173 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی آبیاری و زه‌کشی 1824173 1 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق 1824036 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
هیدرولوژی آب‌های سطحی 1824104 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه