اعضای هیات علمی

حسن حیدری ذوله

حسن حیدری ذوله

حسن حیدری ذوله    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بحث‌های آزاد در کشاورزی پایدار 1820101 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
دیم‌کاری 1820021 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
روش تحقیق 1820046 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
تشریح و رده‌بندی گیاهی 1820122 1 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه تشریح و رده‌بندی گیاهی 1820123 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه تشریح و رده‌بندی گیاهی 1820123 2 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 6 نتیجه
از 1