اعضای هیات علمی

فردین هژبری

فردین هژبری

فردین هژبری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 09183365018
اتاق: 1125
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی ساختمان‌ها و تأسیسات دام‌داری 1822122 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
عملی طراحی ساختمان‌ها و تأسیسات دام‌داری 1822123 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها در تغذیه دام 1822153 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
روش تحقیق 1822038 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
هضم ومتابولیسم 1822046 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
تغذیه پیشرفته ( مواد معدنی ) 1822058 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/28 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
روش تحقیق 1822038 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/31 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1