اعضای هیات علمی

هومن سالاری

هومن سالاری

هومن سالاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه ژنتیک 1820125 1 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه ژنتیک 1820125 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ژنتیک 1820124 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 1820032 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
نمایش 4 نتیجه