اعضای هیات علمی

محمدمهدی معینی

change-logo

محمدمهدی معینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با دامپروری ایران 1822021 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
پرورش گوساله و تلیسه 1822026 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
خوراک و خوراک دادن 1822100 1 01 هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملی خوراک و خوراک دادن 1822101 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عملی خوراک و خوراک دادن 1822101 1 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ناهنجاری‌های متابولیکی در دام 1822154 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
ویتامین‌ها و مواد معدنی در تغذیه دام 1822041 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1