اعضای هیات علمی

شهاب قاضی هرسینی

شهاب قاضی هرسینی

شهاب قاضی هرسینی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوانرژتیک در تغذیه 1822054 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
پرورش طیور 1 1822104 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
پرورش مرغ‌های تخم‌گذار 1822126 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
تغذیه طیور 1822036 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
عملی پرورش طیور 1 1822105 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/28 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملی پرورش زنبور عسل 1822117 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی پرورش زنبور عسل 1822117 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
پرورش زنبور عسل 1822116 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مسائل اختصاصی طیور تخمگذار 1822149 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1