اعضای هیات علمی

علیرضا عبدالمحمدی

change-logo

علیرضا عبدالمحمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار حیاتی پیشرفته 1822161 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
طرح آزمایش‌های دامپروری 1822022 3 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
بیومتری علوم دامی 1822146 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
روش‌های پیشرفته آماری 1822057 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مدل‌های خطی و کاربرد آن در اصلاح دام 1 1822071 3 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 5 نتیجه