اعضای هیات علمی

علیرضا زبرجدی

علیرضا زبرجدی

علیرضا زبرجدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیوتکنولوژی گیاهی 1820030 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مهندسی ژنتیک 1820126 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 2 نتیجه