آزمایشگاه آبیاری

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه 

آزمایشگاه آبیاری

گروه آموزشی 

گروه مهندسی آب

دانشکده 

علوم و مهندسی کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه 

دکتر حسین میرزایی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه 

083-8323727

ایمیل مسئول آزمایشگاه 

h.mirzaei.t@gmail.com

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه 

معرفی آزمایشگاه 

این آزمایشگاه با مساحت حدود 112 متر مربع می باشد که برای اندازه گیری رطوبت در زمان آبیاری استفاده می شود. در این آزمایشگاه دستگاه TDR جهت اندازه گیری رطوبت خاک در رسم منحنی رطوبتی خاک نسبت به زمان استفاده می شود.

PH متر، EC   متر نیز جهت اندازه گیری PH و EC آب و عصاره خاک استفاده می شود.

دستگاه شیکر جهت بهم زدن محلول ها و نیز تاسیومترجهت اندازه گیری مکش خاک استفاده می شود. همچنین از استوان های مضاعف جهت اندازه گیری سرعت نفوذ آب در خاک استفاده می شود.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)