نمایشگر یک مطلب

 

 

 

عنوان

آزمایشگاه اصول تبدیل و فراوری محصولات دامی

عنوان آزمایشگاه

آزمایشگاههای

آموزشی و

تحقیقاتی

مهندسی علوم دامی

گروه آموزشی

علوم و مهندسی کشاورزی

دانشکده

مهندس صوفی دارابی

آزمایشگاه نام مسوول

09188396322

شماره تلفن مسوول آزمایشگاه

Darabi.sofi@razi.ac.ir

ایمیل مسوول آزمایشگاه

 

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

 

معرفی آزمایشگاه

برگزاری کلاسهای عملی دروس مختلف نظیر فرآوری محصولات دامی، فناوری تولید خوراک دام و طیور

دروس مرتبط با آزمایشگاه