نمایشگر یک مطلب

 

 

 

عنوان

آزمایشگاه انتقال جنین

عنوان آزمایشگاه

آزمایشگاههای

آموزشی و

تحقیقاتی

مهندسی علوم دامی

گروه آموزشی

علوم و مهندسی کشاورزی

دانشکده

دکتر هادی حجاریان

آزمایشگاه نام مسوول

09128353144

شماره تلفن مسوول آزمایشگاه

h.hajarian@razi.ac.ir

ایمیل مسوول آزمایشگاه

 

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

در این آزمایشگاه فعالیتهای تحقیقاتی مربوط به تولید مثل دام انجام می شود. فعالیتهایی نظیر تولید جنین آزمایشگاهی (IVF) ،  انجماد اسپرم و انتقال جنین توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی و متخصصین هیات علمی انجام می شود.

معرفی آزمایشگاه