نمایشگر یک مطلب

 

 

 

عنوان

آزمایشگاه تجزیه و تفکیک لاشه

عنوان آزمایشگاه

آزمایشگاههای

آموزشی و

تحقیقاتی

مهندسی علوم دامی

گروه آموزشی

علوم و مهندسی کشاورزی

دانشکده

دکتر فردین هژبری

آزمایشگاه نام مسوول

09183365018

شماره تلفن مسوول آزمایشگاه

hozhabri@razi.ac.ir

ایمیل مسوول آزمایشگاه

 

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه 

در این آزمایشگاه طیور و دام سبک پس از ذبح تفکیک لاشه شده و بخشهای مختلف مورد اندازه گیری و مطالعه قرار می گیرد

معرفی آزمایشگاه

دروسی عملی پرورش طیور، جوجه های گوشتی، پرورش گوسفند و بز از این آزمایشگاه استفاده می کنند . همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی بخش مربوط به مطالعات لاشه را در اینجا انجام می دهند.

دروس مرتبط با آزمایشگاه