نمایشگر یک مطلب

 

 

 

عنوان

آزمایشگاه تغذیه برون حیوانی

عنوان آزمایشگاه

آزمایشگاههای

مهندسی علوم دامی

گروه آموزشی

آموزشی و

علوم و مهندسی کشاورزی

دانشکده

تحقیقاتی

دکتر فرخ کفیل زاده

آزمایشگاه نام مسوول

 

09122774933

شماره تلفن مسوول آزمایشگاه

 

kafilzadeh@razi.ac.ir

ایمیل مسوول آزمایشگاه

 

 

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

انجام آزمایشات  برون تنی، آزمایشات مربوط به تولید گاز از مواد خوراکی، آزمایشات روستیک (شبیه سازی حیوان) در این بخش توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی دنبال می شود.

معرفی آزمایشگاه