نمایشگر یک مطلب

 

 

 

عنوان

آزمایشگاه جوجه کشی

عنوان آزمایشگاه

آزمایشگاههای

آموزشی و

تحقیقاتی

مهندسی علوم دامی

گروه آموزشی

علوم و مهندسی کشاورزی

دانشکده

دکتر مهران ترکی

آزمایشگاه نام مسوول

09133277266

شماره تلفن مسوول آزمایشگاه

Torki@razi.ac.ir

ایمیل مسوول آزمایشگاه

 

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه تصاویر در قالب فایلهای  ipg با کیفیت HD  تهیه گردد و به پیوست اراپه شود. نام فایل را بر خانه روبرو وارد کنید.

در اسن آزمایشگاه با قرار دادن تخم مرغ در دستگاه های Setter و Hatcher  فرایند تولید جوجه مورد مطالعه قرار می گیرد.

معرفی آزمایشگاه

دانشجویان دوره کارشناسی در درس جوجه کشی فرایند تبدیل تخم به جوجه را می آموزند. دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز امور مربوط به پایان نامه خود را در این آزمایشگاه انجام می دهند

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)