آزمایشگاه زهکشی- مکانیک خاک

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه 

آزمایشگاه زهکشی- آزمایشگاه مکانیک خاک

گروه آموزشی 

گروه مهندسی آب

دانشکده 

علوم و مهندسی کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه 

دکتر علی آرمان

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه 

083-8323727

ایمیل مسئول آزمایشگاه 

a.arman@razi.ac.ir

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه 

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه با مساحت حدود 114 متر مربع که شامل وسایل اندازه گیری هدایت هیدرولیکی خاک به روشهای بار ثابت و بار افتان می باشد. همچنین دارای دستگاه صفحات فشاری جهت اندازه گیری منحنی مشخصه رطوبتی خاک می باشد که بیشتر در کارهای تحقیقاتی و پژوهشی استفاده می شود. همچنین دستگاه سندی باکس که این دستگاه هم در امور تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد.

آزمایشگاه مکانیک خاک نیز جهت آزمایشات درس مکانیک خاک میباشد که شامل دستگاه تحکیم _ الک های دانه بندی خاک و وسایل اندازه گیری حدود آثر برگ( حد روانی- حد خمیری) و... می باشد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)