آزمایشگاه مهندسی ژنتیک مولکولی

 

آزمایشگاه مهندسی ژنتیک  مولکولی

عنوان آزمایشگاه

آزمایشگاههای

آموزشی و

تحقیقاتی

مهندسی علوم دامی

گروه آموزشی

علوم و مهندسی کشاورزی

دانشکده

دکتر علیرضا عبدالمحمدی

آزمایشگاه نام مسوول

09188318918

شماره تلفن مسوول آزمایشگاه

alirezaam@razi.ac.ir

ایمیل مسوول آزمایشگاه

 

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 آزمایشات مرتبط با مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی در این آزمایشگاه دنبال می شود. متخصصین ژنتیک و اصلاح دام و طیور و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعالیتهای مرتبط را در این آزمایشگاه انجام می دهند.

معرفی آزمایشگاه

این آزمایشگاه همچنین در انجام بخش عملی دروسی نظیر ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک ، سیتوژنتیک، کاربرد زیست فناوری در علوم دام وطیور، مدل های خطی در ارزیابی ژنتیکی برای داشجویان تحصیلات تکمیلی و دروس آشنایی با فناوری های مولکولی در علوم دامی، اصول اصلاح نژاد  و اصلاح ننژاد کاربردی برای دانشجویان دوره کارشناسی خدمات ارائه می دهد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه