آزمایشگاه هیدرولیک

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه 

آزمایشگاه هیدرولیک

گروه آموزشی 

گروه مهندسی آب

دانشکده 

علوم و مهندسی کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه 

خانم دکتر درویشی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه 

083-8323727

ایمیل مسئول آزمایشگاه 

edarvishi@razi.ac.ir

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه 

معرفی آزمایشگاه 

این آزمایشگاه  با مساحت  147 متر مربع شامل وسایل اندازه گیری مکانیک سیالات و هیدرولیک نظیر جهت آبی، مرکزثقل، افت در اتصالات و لوله ها، دبی سر ریزها، کانال آب و ... می باشد.

همچنین محل ساخت مدل های فیزیکی کانالها جهت پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری سازه های آبی می باشد.

در این آزمایشگاه دانشجویان ارشناسی بیش از ده آزمایش پایه ای در زمینه سیالات انجام میدهند که این آزمایشات هم در زمینه مجاری بسته (لوله تحت فشار) و مجاری رو باز (کانالها) میباشد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)