نمایشگر یک مطلب

 

 

 

عنوان

آزمایشگاه پشم و پوست

عنوان آزمایشگاه

آزمایشگاههای

آموزشی و

تحقیقاتی

مهندسی علوم دامی

گروه آموزشی

علوم و مهندسی کشاورزی

دانشکده

دکتر منوچهر سوری

آزمایشگاه نام مسوول

0918355972

شماره تلفن مسوول آزمایشگاه

m.souri@razi.ac.ir

ایمیل مسوول آزمایشگاه

 

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

شمارش تعداد فولیکولها و سلولهای مولد مو و پشم- مشاهد اثر برخی مواد بر روی پوست و لایه درونی آن – تهیه عکس و اسلاید از سلولهای فولیکولی- انجام امور مربوط به عکسبرداری و رنگ آمیزی های مختلف سلولی.

معرفی آزمایشگاه

در این آزمایشگاه تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ، تحصیلات تکمیلی

دروس مرتبط با آزمایشگاه