نمایشگر یک مطلب

 

 

 

عنوان

آزمایشگاه ژنتیک و میکروب شناسی

عنوان آزمایشگاه

آزمایشگاههای

آموزشی و

تحقیقاتی

مهندسی علوم دامی

گروه آموزشی

علوم و مهندسی کشاورزی

دانشکده

دکتر شهاب پاینده

آزمایشگاه نام مسوول

09188577749

شماره تلفن مسوول آزمایشگاه

Shahab_payandeh@yahoo.com

ایمیل مسوول آزمایشگاه

 

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه پایه برای دوره کارشناسی در نظر گرفته شده است و فعالیت های آزمایشگاهی مربوط به دروس این دوره  تحصیلی در آن دنبال می شود

معرفی آزمایشگاه

تدریس دروس عملی ازجمله: میکروبشناسی-ژنتیک حیوانی –ژنتیک گیاهی - سیتو ژنتیک. انجام امور مربوط به عکسبرداری و رنگ آمیزی های مختلف سلولی

دروس مرتبط با آزمایشگاه