بیوتکنولوژی

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه

بیوتکنولوژی

گروه آموزشی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دانشکده

علوم و مهندسی کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه

دکتر کیانوش چقامیرزا

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

09188311085

ایمیل مسئول آزمایشگاه

cheghamirza@yandex.ru

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

 

معرفی آزمایشگاه

 

 

 

 

آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی با هدف انجام تحقیقات مرتبط با بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک تأسیس شده است. بررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرهای مولکولی، تکنیک­های ژنومیکس مانند متیلاسیون DNA، عمل و بیان ژن­ها و شناسایی ژن­های دخیل در صفات مقاومت به تنش­های زیستی و غیر زیستی از کارهای انجام شده در این مجموعه است. برخی از دستگاه­های موجود در آزمایشگاه عبارتند از دستگاه ترمو سایکلر جهت واکنش زنجیره­ای پلیمراز، الکتروفورز افقی و الکترفورز عمودی جهت بررسی و مشاهده RNA یا DNA تکثیر شده، دستگاه ژل­داک برای مشاهده باندها زیر نور فرابنفش، دستگاه سانتریفیوژ، بن­ماری، ترموبلاک و شیکر.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)

 

 

به­نژادی گیاهی