Agriculture

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه

زراعت

گروه آموزشی

مهندسی ژنتیک و تولید گیاهی

دانشکده

کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه

آقای امیری

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

09183337822

ایمیل مسئول آزمایشگاه

-

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

  

معرفی آزمایشگاه

 

 

 

 

در این آزمایشگاه شمارش تعداد بذور، خشک نمودن گیاه با دستگاه آون، اندازه گیری صفات مختلف از جمله عملکرد کل، وزن هزار دانه، اجزا عملکرد، صفات مربوط به دستگاه سوکسله و اندازه گیری سطح برگ انجام می گیرد.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)

 

 

فیزیولوژی و مورفولوژی گیاهی، علف های هرز و عملیات زراعی و کشاورزی