فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

عنوان

سوال

پاسخ

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه

آزمایشگاه فیزیولوژی

گروه آموزشی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دانشکده

کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه

دکتر جلالی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

09188551309

ایمیل مسئول آزمایشگاه

Anitayaghotipoor90@gmail.com

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

  

معرفی آزمایشگاه

 

 

 

 

در این آزمایشگاه می توان آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیر آنزیمی مثل پراکسیداز، سوپر اکسید دیسموتاز، کاتالاز، پرولین ، انواع کلروفیل ها و 0000 با دستگاه الایزا و  جوانه زنی بذور با دستگاه ژرمیناتور  را اندازه گرفت. کلاس های آموزشی مختلف تشکیل می گردد. با استفاده از دستگاههای الایزا و ژرمیناتور به سایر گروه های آموزشی خدمات ارائه می دهد. دستگاه فلیم فتومتر و PH متر موجود در آزمایشگاه خراب می باشد. با استفاده از دستگاه های اسپد، کلروفیل فلورسنس و پرومتر می توان به ترتیب میزان سبزینگی برگ، عملکرد کوانتومی فتوشیمیایی فتوسیستم II را اندازه گرفت.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)

 

 

دروس فیزیولوژی گیاهی، اصلاح نباتات، تکنولوژی بذر، کنترل گواهی بذر و .......