هرباریوم

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه

هرباریوم

گروه آموزشی

مهندسی ژنتیک و تولید گیاهی

دانشکده

علوم مهندسی کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه

دکتر معصومی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

09188584938

ایمیل مسئول آزمایشگاه

 

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

 

معرفی آزمایشگاه

 

 

 

 

شناسایی نمونه های گیاهی- نگهداری نمونه های گیاهی- خشک کردن گیاهان- طبقه بندی گیاهان از نظر تیره، جنس و گونه- تبادل نمونه های گیاهی با سایر هرباریوم ها- راهنمایی و کمک به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا-

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)

 

 

سیستماتیک گیاهی- علف های هرز- اکولوژی- مرتعداری