نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هئیت علمی گروه علوم دامی

 
 
نام و نام خانوادگی

تخصص

مرتبه علمی

ایمیل:                     

پرویز بشیری

صنایع غذایی

استادیار

p.bashiri@razi.ac.ir

حامد کرمی شبانکاره

مامایی و تولید مثل دام

استاد

hkarami@razi.ac.ir

شهاب قاضی هرسینی

تغذیه طیور

استادیار

sghazi@razi.ac.ir

علیرضا عبدالمحمدی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

استادیار

alirezaam@razi.ac.ir

فرخ کفیل زاده

تغذیه نشخوارکنندگان

استاد

kafilzadeh@razi.ac.ir

فردین هژبری

تغذیه نشخوارکنندگان

دانشیار

hozhabri@razi.ir

محمدمهدی معینی

تغذیه نشخوارکنندگان

دانشیار

mmoeini@razi.ac.ir

منوچهر سوری

تغذیه نشخوارکنندگان

دانشیار

m.souri@razi.ac.ir

مهران ترکی

تغذیه طیور

دانشیار

torki@razi.ac.ir

شیدا ورکوهی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

استادیار

S.varkoohi@razi.ac.ir

هادی حجاریان

 فیزیولوژی تولید مثل و ژنتیک سلولی

استادیار

hajarian_hadi@razi.ac.ir

سودابه مرادی

تغذیه طیور

استادیار

Soudabeh۲۰۰۵@yahoo.com

صاحب فروتنی فر

ژنتیک و اصلاح نژاد دام

استادیار

foroutanifar@gmil.com

محمد ابراهیم نوریان سرور

تغذیه نشخوارکنندگان

استادیار

menootiyan@razi.ac.ir