بیمه تکمیلی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیمه تکمیلی

 به منظور رفاه کارکنان، تمام همکاران محترم دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی می توانند سه شنبه هر هفته از ساعت 8:00 الی  12:00 صبح مدارک بیمه خود را  در دفتر امور عمومی به نمایندگی بیمه تحویل دهند.