نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رشته های گروه زراعت

مقاطع تحصیلی:

کارشناسی: مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد: اصلاح نباتات، زراعت، بیوتکنولوژی کشاورزی و اگرواکولوژی

دکتری:  اصلاح نباتات گرایش(ژنتیک بیومتری، ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

            زراعت گرایش(فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی)

 

تعداد دانشجویان

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

110

84

37