ریاست


رئیس دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

دکتر شهاب قاضی

ایمیل:  ghazi@razi.ac.ir

تلفن:08338323733