نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عضویت دکتر دانیال کهریزی عضو هیأت علمی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی در کار گروه تولید بذر سبزی و صیفی کشور

عضویت دکتر دانیال کهریزی عضو هیأت علمی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی در کار گروه تولید بذر سبزی و صیفی کشور


 

دکتر دانیال کهریزی عضو هیات علمی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه رازی طی صدور حکمی از سوی نماینده وزیر علوم در کارگروه تولید بذر سبزی و صیفی کشور به عضویت این کارگروه منصوب شد.