نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارشناسان

اعضای هیات علمی بازنشسته

مهندس محمود کمالی

دکتر باقر مولاناپور 

کارشناسان گروه:

دکتر شهاب پاینده

مهندس بیژن عظیمی

مهندس امیرخانی

مهندس صوفی دارابی

 

 
 

آزمایشگاه ها:

ژنتیک، میکروبیولوژی و جانور شناسی

تبدیل محصولات دامی و فراورده ها

تغذیه دام و تغذیه پیشرفته

تولید رویان آزمایشگاهی، ریز دست کاری و انتقال رویان

پشم و پوست

 

فارم ها:

پرورش گاو شیری و گوشتی آموزشی

پرورش گوسفند و بز آموزشی و تحقیقاتی

پرورش مرغ تخمگذار آموزشی و تحقیقاتی

پرورش مرغ گوشتی آموزشی و تحقیقاتی

پرورش زنبورآموزشی