تنش های زیستی

 

عنوان

 

 

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه

تنش های زیستی

گروه آموزشی

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دانشکده

علوم و مهندسی کشاورزی

نام مسئول آزمایشگاه

بهناز سیف اله پور

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

09185961528

ایمیل مسئول آزمایشگاه

behnazseifolahpour@gmail.com

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

  

معرفی آزمایشگاه

 

 

آزمایشگاه تنش­های زیستی با هدف بررسی کنترل بیولوژیک آفات و بیماری­های گیاهی احداث شد. در این مجموعه انواع عصاره­ها و اسانس­های گیاهی(گیاهان جمع آوری شده بومی استان کرمانشاه) به منظور ارزیابیهای زیستی استخراج و مورد آزمایش قرار گرفته­اند. تا کنون بیش از 2000 عصاره گیاهی و 30 اسانس استخراج و بر روی قارچ­های بیماری­زای گیاهی مورد بررسی قرار گرفته­اند. بررسی ترکیبات شیمایی و عناصر ریز مغذی مانند آهن و روی و همچنین خصوصیات کیفیت نانوایی مانند فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز و شاخص­های گلوتن و ارزیابی تنوع ژنتیکی بر اساس صفات فنوتیپی مانند صفات مورفولوژیک و عملکرد و اجزا آن در این آزمایشگاه انجام می­شود.

دروس مرتبط با آزمایشگاه

(در صورتیکه آزمایشگاه آموزشی باشد)

 

 

روش های استحصال از گیاهان دارویی، اکوفیزیولوژلی گیاهان دارویی، کنترل و گواهی بذر