نمایشگر یک مطلب

 

 

 

عنوان

آزمایشگاه تغذیه دام ۱

عنوان آزمایشگاه

آزمایشگاههای

مهندسی علوم دامی

گروه آموزشی

آموزشی و

علوم و مهندسی کشاورزی

دانشکده

تحقیقاتی

خانم صادقی  

آزمایشگاه نام مسوول

 

091883555058

شماره تلفن مسوول آزمایشگاه

 

 

ایمیل مسوول آزمایشگاه

 

 

تصویر از فضای داخلی آزمایشگاه

 

آزمایشات آنالیز مواد خوراکی مورد مصرف دام و طیور و شناسایی مواد خوراکی دام و طیور در این آزمایشگاه انجام می شود. علاوه بر آن بسیار از کارهای تحقیقاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این آزمایشگاه دنبال می شود.

معرفی آزمایشگاه

 

 عملی دروس شناخت و فرآوری مواد خوراکی، اصول تغذیه، تغذیه گاو شیری ، تغذیه گوسفند و بز در بخش ارائه می شود

دروس مرتبط با آزمایشگاه