رئیس دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

 

مرتبه علمی: استادیار

گروه  آموزشی: مهندسی علوم خاک

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی (ره)، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

تلفن: ۳۸۳۳۴۸۲۰(۸۳)۹۸+

ایمیل :  beheshti@yahoo.com