تماس با ما

 

کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی(ره)- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

 تلفن: ۳۸۳۲۴۸۲۰-۰۸۳

 info@razi.ac.ir