دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 456 نتیجه
از 23
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه ژنتیک 1820125 1 کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات 01 هومن سالاری هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 1824156 1 کارشناسی مهندسی آب 02 الهام درویشی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 1824156 1 کارشناسی مهندسی آب 01 الهام درویشی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه هیدرولیک (مجاری بسته و روباز) 1824156 1 کارشناسی مهندسی آب 03 الهام درویشی هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00)
اصول جیره‌نویسی 1822120 2 کارشناسی علوم دامی 01 فرخ کفیل زاده هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30)
پرورش جوجه‌های گوشتی 1822124 1 کارشناسی علوم دامی 01 سودابه مرادی هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (08:30 - 10:30)
جوجه‌کشی 1822128 1 کارشناسی علوم دامی 01 مهران ترکی هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (11:00 - 13:00)
ژنتیک 1820124 3 کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات 01 هومن سالاری هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30)
طراحی ساختمان‌ها و تاسیسات دام‌ و طیور 1822122 2 کارشناسی علوم دامی 01 مهران ترکی هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/27 (08:30 - 10:30)
طراحی سامانه‌های آبیاری تحت فشار 1824166 2 کارشناسی مهندسی آب 01 بهمن فرهادی بانسوله هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/23 (11:00 - 13:00)
طراحی سامانه‌های زه‌کشی 1824168 2 کارشناسی مهندسی آب 01 بهمن فرهادی بانسوله هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/02 (11:00 - 13:00)
طراحی شبکه‌های آب‌رسانی 1824187 2 کارشناسی مهندسی آب 01 الهام درویشی هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/20 (11:00 - 13:00)
عملی اصول جیره‌نویسی 1822121 1 کارشناسی علوم دامی 02 فرخ کفیل زاده هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00)
عملی اصول جیره‌نویسی 1822121 1 کارشناسی علوم دامی 01 فرخ کفیل زاده هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00)
عملی رسم فنی و نقشه‌کشی 1824101 1 کارشناسی مهندسی آب 02 محمدحسین ادیب راد هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00)
عملی رسم فنی و نقشه‌کشی 1824101 1 کارشناسی مهندسی آب 01 محمدحسین ادیب راد هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00)
عملی طراحی ساختمان‌ها و تاسیسات دام و طیور 1822123 1 کارشناسی علوم دامی 02 مهران ترکی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00)
عملی طراحی ساختمان‌ها و تاسیسات دام و طیور 1822123 1 کارشناسی علوم دامی 01 مهران ترکی هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00)
عملی طراحی سامانه‌های آبیاری تحت فشار 1824167 1 کارشناسی مهندسی آب 01 بهمن فرهادی بانسوله هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00)
عملی طراحی سامانه‌های آبیاری تحت فشار 1824167 1 کارشناسی مهندسی آب 02 بهمن فرهادی بانسوله هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 456 نتیجه
از 23