دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 746 نتیجه
از 38
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی آب 1824172 1 کارشناسی مهندسی آب 01 محمد مهدی حیدری هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:30)
اصلاح نباتات خصوصی 1820132 3 کارشناسی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 01 دانیال کهریزی هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/03/31 (08:30 - 10:30)
پرورش گاو شیری 1822114 2 کارشناسی علوم دامی 01 فرخ کفیل زاده هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/03/31 (08:30 - 10:30)
پمپ‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ 1824163 1 کارشناسی مهندسی آب 01 محمد مهدی حیدری هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (11:00 - 13:00)
طراحی سازه‌های آبی 1 1824159 2 کارشناسی مهندسی آب 01 علی آرمان هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1399/03/27 (11:00 - 13:00)
طراحی سامانه‌های آبیاری سطحی 1824164 2 کارشناسی مهندسی آب 01 علی بافکار هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1399/04/05 (08:30 - 10:30)
عملیات نقشه‌برداری 1 1824147 1 کارشناسی مهندسی آب 01 علی بافکار هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00)
عملیات نقشه‌برداری 1 1824147 1 کارشناسی مهندسی آب 02 علی بافکار هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00)
عملیات نقشه‌برداری 2 1824149 1 کارشناسی مهندسی آب 02 هوشنگ قمرنیا هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/03/29 (16:00 - 18:00)
عملیات نقشه‌برداری 2 1824149 1 کارشناسی مهندسی آب 01 هوشنگ قمرنیا 1399/03/29 (16:00 - 18:00)
عملی آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی آب 1824173 1 کارشناسی مهندسی آب 01 محمد مهدی حیدری هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
عملی آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی آب 1824173 1 کارشناسی مهندسی آب 02 محمد مهدی حیدری هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
عملی آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی مهندسی آب 1824173 1 کارشناسی مهندسی آب 03 محمد مهدی حیدری هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
عملی پرورش گاو شیری 1822115 1 کارشناسی علوم دامی 02 فرخ کفیل زاده 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
عملی پرورش گاو شیری 1822115 1 کارشناسی علوم دامی 01 فرخ کفیل زاده 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
عملی طراحی سازه‌های آبی 1 1824160 1 کارشناسی مهندسی آب 01 علی آرمان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
عملی طراحی سامانه‌های آبیاری سطحی 1824165 1 کارشناسی مهندسی آب 02 علی بافکار هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/04/05 (14:00 - 16:00)
عملی مدیریت سامانه‌ها 1824182 1 کارشناسی مهندسی آب 02 سید احسان فاطمی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/03 (14:00 - 16:00)
عملی مدیریت سامانه‌ها 1824182 1 کارشناسی مهندسی آب 01 سید احسان فاطمی 1399/04/03 (14:00 - 16:00)
عملی مصالح و روشهای ساختمانی 1824158 1 کارشناسی مهندسی آب 01 علی آرمان هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/05 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 746 نتیجه
از 38