رئیس اداره آموزش

 

نام و نام خانوادگی: عاقله افشاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

شماره تماس:  ۰۸۳۳۸۳۳2305 - ۰۸۳۳۸۳۳۰۹۰۹ 

   پست الکترونیک: -

کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

نام و نام خانوادگی: فاطمه سعادت نیا

مدرک تحصیلی: کارشناسی      

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع غذایی

شماره تماس: ۰۸۳۳۸۳۳2305 

پست الکترونیک: fa.saadatnia@yahoo.com