معاون دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

دکتر فردین هژبری

مرتبه علمی: دانشیار

گروه  آموزشی: علوم دامی

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی(ره)- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

 تلفن: 8334520(83)98+ - همراه: ۰۹۱۸۳۳۶۵۰۱۸

ایمیلhozhabri@razi.ac.ir