معاون دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

دکتر بهمن فرهادی

مرتبه علمی: استادیار

گروه  آموزشی: مهندسی آب

آدرس: کرمانشاه، بزرگراه امام خمینی(ره)- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی- دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی

 تلفن:8334520(83)98+

ایمیل: bfarhadi@razi.ac.ir