اعضای هیات علمی

آرش آذری

change-logo

آرش آذری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل سامانه‌های منابع آب 1 1824174 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
سنجش از دور تکمیلی 1824255 3 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/22 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
طراحی و بهره‌برداری کمی و کیفی از مخازن 1824258 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
آب‌های زیرزمینی تکمیلی 1824254 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
سنجش از دور تکمیلی 1824255 3 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
آب‌های زیرزمینی 1824112 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
عملی آب‌های زیرزمینی 1824113 1 01 هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی هیدرولوژی آب‌های سطحی 1824105 1 01 نامشخص 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
فناوری‌های جدید در منابع آب 1824122 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/20 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
هیدرولوژی آب‌های سطحی 1824104 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | نیمه دوم ترم چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1