اعضای هیات علمی

علی بافکار

علی بافکار

علی بافکار    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مبانی محیط زیست 1824150 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
پدیده انتقال مواد در خاک 1824234 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی 1824111 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
ارزیابی عملکرد پروژه های آبیاری و زه کشی 1824284 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
پدیده انتقال مواد در خاک 1824234 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی 1824111 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
طراحی سامانه‌های آبیاری سطحی 1824164 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
عملیات نقشه‌برداری 1 1824147 1 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملیات نقشه‌برداری 1 1824147 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملیات نقشه‌برداری 1 1824147 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی طراحی سامانه‌های آبیاری سطحی 1824165 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی طراحی سامانه‌های آبیاری سطحی 1824165 1 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نقشه برداری 1 1824146 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
آبیاری سطحی 1824026 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/28 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
آزمایشگاه حفاظت آب و خاک 1824121 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
حفاظت آب و خاک 1824120 1 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/18 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 16 نتیجه
از 1