اعضای هیات علمی

علی آرمان

change-logo

علی آرمان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی سازه‌های آبی 2 1824043 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/10/30 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
مدل‌های فیزیکی و هیدرولیکی 1 1824058 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
هیدرولوژی مهندسی 1824116 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
طراحی سازه‌های آبی 2 1824043 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
مدل‌های فیزیکی و هیدرولیکی 1 1824058 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
طراحی سازه‌های آبی 1 1824159 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
عملی طراحی سازه‌های آبی 1 1824160 1 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی مصالح و روشهای ساختمانی 1824158 1 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 11:30 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مصالح و روش‌های ساختمانی 1824157 1 01 هفته های زوج یک شنبه (11:30 - 12:30 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
مهندسی رودخانه 1824191 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/27 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
طراحی سازه های آبی1 1824023 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/16 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
طراحی سدهای خاکی پیشرفته 1824059 3 01 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/28 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1