اعضای هیات علمی

بهمن فرهادی بانسوله

بهمن فرهادی بانسوله

بهمن فرهادی بانسوله    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی سامانه‌های آبیاری تحت فشار 1824166 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/23 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
طراحی سامانه‌های زه‌کشی 1824168 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/02 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
عملی طراحی سامانه‌های آبیاری تحت فشار 1824167 1 03 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی طراحی سامانه‌های آبیاری تحت فشار 1824167 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی طراحی سامانه‌های آبیاری تحت فشار 1824167 1 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی طراحی سامانه‌های زه‌کشی 1824169 1 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی طراحی سامانه‌های زه‌کشی 1824169 1 03 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
عملی طراحی سامانه‌های زه‌کشی 1824169 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
زهکشی تکمیلی 1824108 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
طراحی سامانه‌های آبیاری تحت فشار 1824166 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
طراحی سامانه‌های زه‌کشی 1824168 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/25 (11:00 - 13:00) ترم اول 1396
عملی طراحی سامانه‌های آبیاری تحت فشار 1824167 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عملی طراحی سامانه‌های آبیاری تحت فشار 1824167 1 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عملی طراحی سامانه‌های زه‌کشی 1824169 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
عملی طراحی سامانه‌های زه‌کشی 1824169 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصاد منابع آب 1824285 3 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
زهکشی تکمیلی 1824108 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
مدل های ریاضی در آبیاری وزهکشی 1824086 2 01 نیمه اول ترم دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | نیمه دوم ترم دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
مبانی زه‌کشی 1824153 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی تکمیلی 1824055 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1