اعضای هیات علمی

کیانوش چقامیرزا

کیانوش چقامیرزا

کیانوش چقامیرزا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
به‌نژادی گیاهی مولکولی 1820192 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/29 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
ژنتیک ملکولی پیشرفته 1820225 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/29 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
ژنتیک مولکولی 1820185 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1397/10/29 (11:00 - 13:00) ترم اول 1397
روش تحقیق 1820046 2 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
بیوتکنولوژی گیاهی مقدماتی 1820056 3 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
ژنتیک تکمیلی 1820063 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/03/21 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
طرح آزمایش‌های کشاورزی پیشرفته 1820085 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
طرح آزمایش‌های کشاورزی تکمیلی 1820031 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1