اعضای هیات علمی

دانیال کهریزی

دانیال کهریزی

دانیال کهریزی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه اصول اصلاح نباتات 1820129 1 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آزمایشگاه اصول اصلاح نباتات 1820129 1 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اصول اصلاح نباتات 1820128 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
روش‌های نوین آزمایشگاهی در به‌نژادی گیاهی 1820236 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
کشت سلول و بافت گیاهی 1820189 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:30 ) 1397/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
مباحث نوین در به‌نژادی گیاهی 1820208 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1397
آزمایشگاه اصول اصلاح نباتات 1820129 1 03 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه اصول اصلاح نباتات 1820129 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
آزمایشگاه اصول اصلاح نباتات 1820129 1 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اصول اصلاح نباتات 1820128 3 01 هفته های فرد شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
اصلاح نباتات خصوصی 1820132 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/23 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1395
آزمایشگاه اصلاح نباتات خصوصی 1820133 1 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اصلاح نباتات تکمیلی 1820065 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1