اعضای هیات علمی

سید احسان فاطمی

change-logo

سید احسان فاطمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
عملی مهندسی منابع آب 1824162 1 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/10/30 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
عملی مهندسی منابع آب 1824162 1 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (16:00 - 18:00) ترم اول 1396
مهندسی منابع آب 1824161 1 01 هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/30 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
آمار مهندسی تکمیلی 1824253 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:30 ) 1396/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
طراحی و بهره‌برداری کمی و کیفی از مخازن 1824258 3 01 هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:30 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1396
عملی مدیریت سامانه‌ها 1824182 1 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
عملی مدیریت سامانه‌ها 1824182 1 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
مدیریت سامانه‌ها 1824181 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
مهندسی منابع آب تکمیلی 1824123 3 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:30 ) 1396/03/23 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1